Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soupis rybářského řádu pro rok 2010

22. 2. 2010

platné na revírech Českého rybářského svazu

od 1. ledna 2010

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok

2010 byly projednány a schváleny Radou ČRS 11. června 2009.

Přehled nejdůležitějších

ustanovení zákona č. 99/2004 Sb.

a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů

I. Lov ryb

§ 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb.

(1) Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru

zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný

rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná

osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.

(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít

u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského

revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo

5 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské

stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám

pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie

České republiky.

(9) Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum

lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

§ 3 odstavec 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(2) Za rybu lososovitou se pro účely této vyhlášky považuje i lipan podhorní

(Thymallus thymallus).

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry

vybraných druhů ryb v rybářském revíru

§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků

ocasní ploutve.

(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém

rybářském revíru jsou:

a) bolen dravý (Aspius aspius) 40 cm,

b) candát obecný (Stizostedion lucioperca) 45 cm,

c) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,

d) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,

e) jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 25 cm,

f) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm,

g) kapr obecný (Cyprinus carpio) 35 cm,

h) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,

i) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,

j) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,

k) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,

l) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,

m) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,

n) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm,

o) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm,

p) sumec velký (Silurus glanis) 70 cm,

q) štika obecná (Esox lucius) 50 cm,

r) úhoř říční (Anguilla anguilla) 45 cm,

s) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,

t) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm,

u) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.

(Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná

se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13

odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském

revíru jsou:

a) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,

b) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,

c) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm,

d) kapr obecný (Cyprinus carpio) 35 cm,

e) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,

f) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,

g) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,

h) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,

i) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,

j) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,

k) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm,

l) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm,

m) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,

n) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm,

o) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.

(Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná

se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13

odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce

v rybářském revíru

§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

a) v měsíci lednu a únoru od 7 do 17 hodin,

b) v měsíci březnu od 6 do 18 hodin,

c) v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin,

d) v měsíci květnu od 6 do 21 hodin,

e) v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin,

f) v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin,

g) v měsíci září od 7 do 20 hodin,

h) v měsíci říjnu od 7 do 19 hodin,

i) v měsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,

b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,

c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,

d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.

(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci

2 písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní

doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až h) a v odstavci 2

písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase.

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru

§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:

a) pstruh obecný (Salmo trutta),

b) losos obecný (atlantský) (Salmo salar).

(2) Od 16. března do 15. června jsou

a) v rybářském revíru hájeni:

1. ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),

2. parma obecná (Barbus barbus),

3. parma východní (Barbus petenyi),

4. podoustev říční (nosák) (Vimba vimba),

5. jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),

b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:

1. jelec jesen (Leuciscus idus),

2. jelec tloušť (Leuciscus cephalus).

(3) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském

revíru hájeni:

a) bolen dravý (Aspius aspius),

b) candát obecný (Stizostedion lucioperca),

c) sumec velký (Silurus glanis),

d) štika obecná (Esox lucius).

(4) Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan

podhorní (Thymallus thymallus).

(5) Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka

obecná (podunajská) (Hucho hucho).

(6) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční

(Anguilla anguilla).

(7) Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý

(Lota lota).

V. Povolené způsoby lovu,

povolené technické prostředky k lovu

a způsob jejich užití v rybářském revíru

§ 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(2) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov

na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov

muškařením, čeřínkováním nebo jiným způsobem lovu stanoveným

příslušným rybářským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).

(3) Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob

jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7.

(4) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla

musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně

nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu.

(5) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může

být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic

přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být

použit systém samoseku.

(6) Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy.

§ 15 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které

a) nedosahují nejmenší lovné míry,

b) byly uloveny v době hájení, nebo

c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,

musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.

(2) Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena

značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li

o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zaznamená tvar, barvu a popřípadě

číslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli

rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li

o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby

do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru,

v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku.

§ 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:

a) lov na položenou nebo lov na plavanou,

b) lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době od 16. června do 31.

prosince,

c) lov na umělou mušku nebo lov muškařením, nebo

d) lov čeřínkováním v době od 16. června do 31. prosince.

(2) V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov

přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše

7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra,

štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou

provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla

7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

(3) Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité,

může si osoba provádějící lov vedle úlovku uvedeného v odstavci

2 přisvojit jen 3 ks ryb lososovitých, pokud celková hmotnost denního

úlovku nepřesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích

za ryby lososovité.

(4) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem

do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh

ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích

2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení.

Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem

od vody.

§ 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb

a) lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna,

b) lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,

c) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem

lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze

na nástrahu rostlinného původu.

(2) V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť,

okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybářského

revíru nevrací.

(3) V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit

v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše tři kusy

lososovitých druhů ryb. Přisvojením si povoleného množství uvedených

druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se nepovažují

v úlovcích za ryby lososovité.

(4) Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může

přisvojit nejvýše 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném

dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková

hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři.

(5) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem

do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh

ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích

3 a 4 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení.

Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem

od vody.

Český rybářský svaz

Přehled nejdůležitějších ustanovení

zákona č. 99/2004 Sb.

a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů

a

bližší podmínky

výkonu rybářského práva

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

blbost

(Létající čestmír... :), 22. 2. 2010 14:30)

Kdybys radsi chytal lelky :D